Menu

ипотеченкредит

Разликимеждупотребителски и ипотеченкредит от "ЕйДжиБиФайнанс" АД.

 

Въпросизаипотечнитекредитиот "ЕйДжиБиФайнанс" АД финансоваинституция.

 

Полезнаинформациянавсичкинастоящи и потенциалнипотребителина "ЕйДжиБиФайнанс" АД , коитожелаятдаизтегляткредит, катогиинформиразаособеностите и предимствата, с коитотрябвадасесъобразят и даваполезнисъветиприкредитирането.

 

Каква е разликатамеждупотребителски и ипотеченкредит?

"ЕйДжиБиФайнанс" АД предлагасамоипотеченкредит в евро.

"ЕйДжиБиФайнанс" АД непредлагапотребителскикредит.

Откаквозависисуматанаипотечниякредит и какъв е срокътзанеговотопогасяване?

Необходимилисаличнисредства, задаучаствате в покупканаимот?

 

Каквисалихвенитепроцентипоипотечнитекредити в сравнение с лихвенитепроцентипопотребителскитекредитинаконкуренти?

 

Промоционаленипотеченкредит в еврозафизическилицаотЕйджибиФайнанс

 

Обезпечение - недвижимоимущество

Годишноефективнооскъпяване: 14%

Закредитот 100 000 евродо 500 000 евро

Одобрениедо 2 работнидни

Go Back

Comment

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.